Spletna stran uporablja piškotke. Za namestitev analitičnih in drugih nenujnih piškotkov potrebujemo vaše dovoljenje. Katere piškotke uporabljamo lahko kadarkoli preverite v pravilniku o piškotkih.

Pogoji uporabe za trgovce

Pogoji uporabe za trgovce

(ta različica pogojev uporabe za trgovce je v veljavi z dnem 1.7.2022)

Ta pravila imajo naravo pogojev uporabe za trgovce in urejajo uporabo spletne strani www.vrnipaket.si (v nadaljevanju “spletna stran”) in s spletno stranjo povezanih storitev in druge intelektualne lastnine, ki je v lasti družbe Pripelji Ideje, d.o.o., Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor, matična št.: 8209898000, ID številka za DDV: SI19081758 (v nadaljevanju “družba Pripelji Ideje, d.o.o.” ali samo “družba” ali “mi”), razen, če je uporaba s spletno stranjo povezanih storitev in druge intelektualne lastnine v lasti družbe, urejena v svojih posebnih pogojih uporabe. Spletno stran upravlja in povezane storitve za trgovce v sklopu opravljanja registriranih dejavnosti trži in izvaja, družba Pripelji Ideje, d.o.o. Pogoji uporabe za trgovce so sestavljeni v skladu z Obligacijskim Zakonikom Republike Slovenije, Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu, Zakonom o varstvu potrošnikov, priporočili Trgovinske zbornice Slovenije in v skladu z drugimi zakoni, predpisi in kodeksi na področju dejavnosti, ki jih izvaja družba Pripelji Ideje, d.o.o.

Osnova za obdelavo vseh osebnih podatkov, ki jih zbira družba Pripelji Ideje, d.o.o., ko se uporablja spletna stran in s spletno stranjo povezane storitve za trgovce, je pravilnik o zasebnosti, ki je dostopen na spletni strani www.vrnipaket.si.

Veljavni pogoji uporabe za trgovce so vedno na voljo v elektronski obliki na spletni strani www.vrnipaket.si. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. ima pravico, da v skladu z zakonodajo te pogoje uporabe za trgovce spreminja in dopolnjuje z novimi določili, pri tem je vsaka različica posebej datirana, trenutna veljavna različica pa vidna na vrhu tega dokumenta.

1 Predstavitev pojmov in upravljavca

Delovnik družbe: vsak dan od osme (8.00) do šestnajste (16.00) ure, razen sobot, nedelj in dela prostih dni v Sloveniji

Spletna stran: spletna stran www.vrnipaket.si, skupaj s povezanimi domenami, poddomenami in (zalednim) informacijskim sistemom v upravljanju družbe Pripelji Ideje, d.o.o., kjer lahko pošiljatelj z namenom vračila izdelkov izbranemu trgovcu, naroči prevozno storitev in s prevozom povezane druge storitve pri enem izmed partnerjev kurirjev

Prevozna storitev: s prevozom pošiljk povezane storitve in drugi procesi (kot je prevzem pošiljk, prevoz pošiljk, dostava pošiljk, skladiščenje pošiljk, organizacija prevoza, idr.), ki jih v okviru svoje komercialne dejavnosti izvajajo partnerji kurirji

Partner kurir: pogodbeni partner družbe Pripelji Ideje, d.o.o., med katere vključujemo uveljavljene ponudnike poštnih, kurirskih in drugih s prevozom povezanih storitev, kot tudi kurirje neodvisne pogodbenike, ki imajo na trgu registrirano ustrezno dejavnost za izvajanje prevozne storitve

Trgovec: pravna ali fizična oseba, ki na trgu opravlja pridobitno dejavnost in je pri uporabi spletne strani (oziroma v oddanem naročilu preko spletne strani), prejemnik pošiljke in hkrati prejemnik obvestila o odstopu od pogodbe, ki ga na zahtevo pošiljatelja posreduje trgovcu družba Pripelji Ideje, d.o.o.

Pošiljatelj: fizična oseba, ki na trgu pridobiva blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti in je pri uporabi spletne strani (oziroma v oddanem naročilu preko spletne strani), pošiljatelj pošiljke in hkrati potrošnik, ki z oddajo naročila pooblasti družbo Pripelji Ideje, d.o.o., da lahko družba na zahtevo pošiljatelja oziroma potrošnika posreduje obvestilo o odstopu od pogodbe izbranemu trgovcu

Pošiljka/Paket: pravilno pakirana in označena pošiljka, vključno z njeno vsebino

Teža pošiljke: dejanska teža pošiljke, izražena v kilogramih ali drugi merski enoti

Velikost pošiljke: dejanska velikost pošiljke oziroma dolžina posamezne stranice pošiljke ali/in kombinirana velikost pošiljke (v tem kontekstu predstavlja kombinirano velikost seštevek dolžine, dva kratnika širine in dva kratnika višine pošiljke), izražena v centimetrih ali drugi merski enoti

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. je družba z omejeno odgovornostjo, vpisana v sodni register Okrožno sodišče v Mariboru (Srg 2018/20720), z matično številko: 8209898000 in je DDV zavezanec (ID številka za DDV: SI19081758).

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. deluje, kot komisionar in ne kot izvajalec prevozne storitve, niti ne kot špediter. Z oddajo naročila preko spletne strani pošiljatelj pooblasti družbo, da lahko ta v svojem imenu in na zahtevo pošiljatelja naroči prevozno in druge s prevozom povezane storitve pri enem izmed partnerjev kurirjev, ki je v pogodbenem sodelovanju z družbo Pripelji Ideje, d.o.o. in ustreza zahtevam za izvedbo prevozne in drugih s prevozom povezanih naročenih storitev. Izpolnitev obveznosti povezanih z izvedbo prevozne in drugih s prevozom povezanih storitev, je izključno odgovornost partnerjev kurirjev. Obveznosti in drugi pogoji oziroma določila, ki veljajo na področju izvajanja prevozne in drugih s prevozom povezanih storitev, so del vsakokrat veljavnih splošnih pogojev poslovanja in drugih pravilnikov, ki veljajo pri partnerjih kurirjih (dotičnem partnerju kurirju, ki je izvajalec prevozne storitve) in so objavljeni na spletni strani partnerja kurirja.

2 Registracija trgovca in sklenitev naročniškega razmerja

Za vključitev trgovca na spletno stran www.vrnipaket.si in sklenitev naročniškega razmerja v skladu s temi pogoji uporabe za trgovce, se mora trgovec prvo registrirati. Registracija trgovca je omogočena preko uporabe elektronskega obrazca, ki je objavljen na spletni strani (https://www.vrnipaket.si/retailers).

Podatki, ki jih trgovec navede v postopku registracije, kot tudi vsi podatki, ki jih trgovec spreminja ali/in dopolnjuje, morajo biti resnični in popolni. Izključno trgovec je tisti, ki nosi vso odgovornost zaradi neresničnih ali nepravilnih podatkov, ki so del registracije trgovca ali spremembe oziroma dopolnitve podatkov.

Trgovec mora v postopku registracije navesti podatke o podjetju (kot so na primer naziv podjetja, matična številka, davčna številka, podatke o sedežu podjetja, idr.), kontaktne podatke (kot so na primer elektronski naslov, telefonska številka, idr.), podatke o dostavni lokaciji na katero želi trgovec, da se vračajo izdelki oziroma oblikovana pošiljka, ki je del oddanega naročila pošiljatelja preko spletne strani (kot so na primer točen naslov dostavne lokacije in kontaktni podatki na lokaciji, idr.), vsakokrat veljavne podatke o pogojih za vračilo izdelkov, kot te pogoje in pravila določa trgovec in ostale zahtevane podatke v postopku registracije trgovca.

Trgovec ima pravico, da spremeni podatke (na primer zaradi spremembe podatkov na nivoju poslovanja podjetja trgovca oziroma spremembe posameznega podatka, ki ga je trgovec navedel v postopku registracije trgovca), ki jih je navedel v postopku registracije trgovca. Trgovec lahko izvede spremembo podatkov s poslanim elektronskim sporočilom na naslov elektronske pošte info@vrnipaket.si, kjer se mora navesti kateri podatek se spreminja (na primer kateri podatek iz registracije trgovca se bo spremenil) in vsebino novega podatka. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. ima pravico, da od trgovca zahteva dopolnitev podatkov (na primer zaradi razširitve podatkov, ki se bodo vključili na spletno stran za registriranega trgovca), ki jih je navedel trgovec v postopku registracije trgovca. Sprememba podatkov stopi v veljavo takoj, ko trgovec prejme elektronsko sporočilo o potrditvi spremembe oziroma dopolnitve podatkov.

Z oddajo elektronskega obrazca za registracijo trgovca se trgovec strinja s temi pogoji uporabe za trgovce, splošnimi pogoji poslovanja, ki so dostopni na spletni strani www.vrnipaket.si in morebitnimi dodatnimi pogoji, ki so trgovcu predstavljeni v postopku registracije trgovca.

Z oddajo elektronskega obrazca za registracijo trgovca se trgovec strinja z obveznostjo plačila enkratnega stroška naročnine, kot je vsakokrat veljavna ponudba naročnine za trgovce predstavljena na spletni strani www.vrnipaket.si in s sklenitvijo naročniškega razmerja, kot je to predstavljeno v teh pogojih uporabe za trgovce.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. ima v ponudbi eno naročniško razmerje, in sicer naročniško razmerje za uporabo spletne strani www.vrnipaket.si, ki ima enkratni strošek naročnine, dolgoročno vezavo in možnost brezplačnega preklica. Vsakokrat veljavna ponudba naročniškega razmerja je vedno predstavljena na spletni strani www.vrnipaket.si.

Za sklenitev naročniškega razmerja v skladu s temi pogoji uporabe za trgovce mora trgovec plačati enkratni strošek naročnine, ki ga družba zaračuna trgovcu v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom naročnine, ki je predstavljen na spletni strani www.vrnipaket.si. Družba Pripelji ideje, d.o.o. bo trgovcu zaračunala enkratni strošek naročnine v izdanem predračunu, ki ga prejme trgovec na naslov elektronske pošte, ki ga je navedel v elektronskem obrazcu za registracijo trgovca. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. se zavezuje, da bo najkasneje v roku dveh (2) delovnih dni od dneva prejema elektronskega obrazca za registracijo trgovca, trgovcu poslala predračun za plačilo enkratnega stroška naročnine. Trgovec mora plačati prejet predračun v roku sedmih (7) dni od dneva izdaje predračuna, in sicer s plačilom na bančni račun družbe in v skladu z drugimi pogoji, ki so navedeni na predračunu. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. bo po prejetem plačilu trgovcu na naslov elektronske pošte poslala račun.

Trgovec je dolžan preveriti pristnost podatkov na prejetih fakturah, ki jih mora grajati v zakonsko predpisanem roku. Kasneje prejetih ugovorov glede pristnosti izdanih predračunov ali računov se ne priznava.

Pogodba o sklenitvi naročniškega razmerja med trgovcem in družbo Pripelji Ideje, d.o.o. je sklenjena v trenutku, ko trgovec prejme elektronsko sporočilo o potrditvi sklenitve naročniškega razmerja. V trenutku sklenitve naročniškega razmerja dalje veljajo za trgovca in družbo, do konca veljavnosti naročniškega razmerja, vsi pogoji, ki so del teh pogojev uporabe za trgovce in vsakokrat veljavne ponudbe naročniškega razmerja, kot je ta objavljena na spletni strani www.vrnipaket.si. Pogodba o naročniškem razmerju začne veljati z dnem, ki je naveden kot dan začetka veljavnosti pogodbe v poslanem elektronskem sporočilu, ki predstavlja potrdilo o sklenjenem naročniškem razmerju. Pogodba o naročniškem razmerju se sklepa za nedoločen čas oziroma velja do dneva preklica naročniškega razmerja.

Trgovec izrecno soglaša, da sklenjeno pogodbo o naročniškem razmerju, kot tudi vse ostale podatke, ki so povezani s sklenjeno pogodbo in jih mora trgovec prejeti skladno z zakonodajo, lahko trgovec prejme po elektronski pošti. Pogodba je sestavljena in sklenjena v slovenskem jeziku. Pogodba je v elektronski obliki shranjena na strežniku družbe in jo lahko trgovec pridobi na podlagi pisnega zahtevka, poslanega na naslov elektronske pošte info@vrnipaket.si.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. se zavezuje, da bo najkasneje v roku treh (3) delovnih dni od dneva prejema elektronskega obrazca za registracijo trgovca in prejema plačila za naročnino, trgovcu omogočila koriščenje funkcionalnosti in storitev, ki so del sklenjenega naročniškega razmerja, vključno z vključitvijo trgovca na spletno stran www.vrnipaket.si.

Trgovec lahko kadarkoli brezplačno prekliče sklenjeno naročniško razmerje, pri tem stopi preklic v veljavo takoj, ko trgovec prejme elektronsko sporočilo o potrditvi preklica sklenjenega naročniškega razmerja. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. se zavezuje, da bo trgovcu preklicala sklenjeno naročniško razmerje in iz spletne strani odstranila vse podatke o trgovcu oziroma trgovcu onemogočila nadaljnje koriščenje funkcionalnosti in storitev, ki so del sklenjenega naročniškega razmerja in morebitnih naročenih dodatnih modulov, v roku treh (3) delovnih dni, od poslanega elektronskega sporočila o potrditvi preklica sklenjenega naročniškega razmerja.

Trgovec lahko izvede preklic sklenjenega naročniškega razmerja z uporabo ustreznega obrazca (OBRAZEC ZA PREKLIC NAROČNIŠKEGA RAZMERJA se nahaja v zadnjem poglavju), ki ga mora trgovec pravilno izpolnjenega poslati na naslov elektronske pošte info@vrnipaket.si. Če trgovec prekliče sklenjeno naročniško razmerje, ni upravičen do vračila vplačanega zneska za naročnino in vračila drugih stroškov, ki so nastali trgovcu s sklenitvijo naročniškega razmerja in morebitnim naročilom dodatnih modulov.

Registracija trgovca je dovoljena samo pravnim ali fizičnim osebam, ki na trgu opravljajo pridobitno dejavnost in imajo sedež podjetja, podružnico ali drugo poslovno enoto v Sloveniji. Tgovec dokazuje sedež podjetja, podružnico ali drugo poslovno enoto v Sloveniji z vpisom v Poslovnem registru Slovenije (PRS).

Registracija trgovca in sklenjeno naročniško razmerje ni prenosljivo na tretjo osebo. Trgovec se zavezuje, da ne bo izvedel registracije v imenu tretje osebe.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. si pridržuje pravico, da ob zaznanih kršitvah teh pogojev uporabe za trgovce ali/in splošnih pogojev poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani www.vrnipaket.si, brez navedbe razloga in brez kakršnegakoli nadomestila za trgovca, trgovcu prekliče sklenjeno naročniško razmerje in trgovcu prepove ponovno registracijo oziroma sklenitev novega naročniškega razmerja.

3 Obseg storitev

Pogoji uporabe za trgovce se navezujejo na storitve in s storitvami povezanimi funkcionalnostmi, ki so del uporabe spletne strani www.vrnipaket.si in jih v sklopu svoje ponudbe in obsegu registriranih dejavnosti opravlja družba Pripelji Ideje, d.o.o. za trgovce. Če bodo za storitve, ki jih v okviru teh pogojev uporabe za trgovce, veljali drugačni ali/in dodatni pogoji, bo družba Pripelji Ideje, d.o.o. to na običajno zanesljiv način (to je z objavo na spletni strani) sporočila trgovcu ali/in takšne pogoje vključila v ustrezne obrazce za naročilo storitev.

S sklenitvijo naročniškega razmerja se trgovcu omogoči koriščenje različnih funkcionalnosti, ki so del uporabe spletne strani www.vrnipaket.si in so povezane s storitvami, ki jih družba ponuja za trgovce v skladu z vsakokrat veljavno ponudbo naročniškega razmerja, ki je objavljena na spletni strani www.vrnipaket.si in teh pogojih uporabe za trgovce.

Storitve, ki so del vsakokrat veljavne ponudbe naročniškega razmerja se delijo na tako imenovane osnovne in dodatne storitve.

Osnovne storitve so storitve, ki jih lahko v danem trenutku koristi vsak trgovec, ki ima sklenjeno naročniško razmerje, pri tem se lahko koristi osnovne storitve oziroma s takšnimi storitvami povezane funkcionalnosti, izključno za obdobje trajanja veljavnosti sklenjenega naročniškega razmerja.

Osnovne storitve oziroma funkcionalnosti, ki so povezane z osnovnimi storitvami so vedno predstavljene v sklopu ponudbe naročniškega razmerja na spletni strani www.vrnipaket.si in teh pogojih uporabe za trgovce. Če bo družba od trgovca za koriščenje posamezne nove ali/in obstoječe funkcionalnosti potrebovala dodatne podatke, ki jih družba še nima, bo trgovcu za zbiranje takšnih podatkov na naslov elektronske pošte poslala poseben obrazec za dopolnitev podatkov.

Osnovne storitve in s takšnimi storitvami povezane funkcionalnosti omogočajo trgovcu z uporabo spletne strani www.vrnipaket.si naslednje značilnosti:

 • vključitev in objava podatkov o trgovcu na seznamu trgovcev, ki je del spletne strani www.vrnipaket.si (seznam trgovcev se nahaja v postopku oddaje naročila pošiljatelja in omogoča pošiljatelju seznanitev z vsemi pomembnimi podatki o trgovcu in vračilu izdelkov), vključno z obrazcem za vračilo izdelkov (obrazec za vračilo izdelkov prejme pošiljatelj po uspešni oddaji naročila preko spletne strani)
 • ena (1) registrirana lokacija za vračilo izdelkov (registrirana lokacija predstavlja dostavno lokacijo oblikovane pošiljke, ki je del oddanega naročila pošiljatelja in na katero se vračajo izdelki trgovcu)
 • vračilo izdelkov po meri trgovca (v postopku oddaje naročila pošiljatelja poskrbimo, da je pošiljatelju omejena vrsta naročila prevozne storitve, kjer se lahko izdelki vračajo izključno na točno določeno lokacijo trgovca, brez možnosti naročila dodatne storitve odkupnina in z obveznostjo plačila stroškov pošiljanja za pošiljatelja)
 • obveščanje trgovca preko poslanega elektronskega sporočila o pričakovanem vračilu izdelkov
 • pošiljanje izjave potrošnika o odstopu od pogodbe (izjava potrošnika o odstopu od pogodbe se posreduje v elektronski obliki preko poslanega elektronskega sporočila in skupaj z vsemi obveznimi podatki, ki jih določa Zakon o varstvu potrošnikov-ZVPot na področju uveljavljanja pravice potrošnika o odstopu od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov), vključno z imenom in priimkom potrošnika, naslovom potrošnika in številko naročila ali/in številko oziroma imenom izdelka, ki je predmet vračila
 • možnost naročila dodatnih modulov (proti plačilu in v skladu s pogoji vsakokrat veljavne ponudbe dodatnih modulov, ki je objavljena na spletni strani www.vrnipaket.si in teh pogojih uporabe za trgovce)

Dodatne storitve so posebej plačljive storitve, ki jih lahko naroči vsak trgovec, ki ima sklenjeno naročniško razmerje. Dodatne storitve in s takšnimi storitvami povezane funkcionalnosti so del vsakokrat veljavne ponudbe dodatnih modulov, ki je objavljena na spletni strani www.vrnipaket.si.

Dodatne storitve so storitve, ki jih lahko v danem trenutku koristi vsak trgovec, ki ima sklenjeno naročniško razmerje in naročen dodaten modul, pri tem se lahko koristi dodatne storitve oziroma s takšnimi storitvami povezane funkcionalnosti, izključno v obsegu funkcionalnosti, ki so del ponudbe posameznega naročenega dodatnega modula in za obdobje trajanja veljavnosti sklenjenega naročniškega razmerja oziroma za obdobje, ki ga določa ponudba posameznega naročenega dodatnega modula.

Trgovec lahko naroči dodatne storitve oziroma posamezni dodatni modul preko posebnega obrazca, ki ga pošlje družba trgovcu na podlagi prejetega povpraševanja. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. se zavezuje, da bo najkasneje v roku dveh (2) delovnih dni od dneva prejema obrazca za naročilo dodatne storitve oziroma posameznega dodatnega modula, trgovcu poslala predračun za plačilo enkratnega stroška naročila posameznega dodatnega modula. Trgovec mora plačati prejet predračun v roku sedmih (7) dni od dneva izdaje predračuna, in sicer s plačilom na bančni račun družbe in v skladu z drugimi pogoji, ki so navedeni na predračunu. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. bo po prejetem plačilu trgovcu na naslov elektronske pošte poslala račun. Vsakokrat veljavni cenik dodatnih modulov je objavljen na spletni strani www.vrnipaket.si.

Trgovec je dolžan preveriti pristnost podatkov na prejetih fakturah, ki jih mora grajati v zakonsko predpisanem roku. Kasneje prejetih ugovorov glede pristnosti izdanih predračunov ali računov se ne priznava.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. se zavezuje, da bo najkasneje v roku treh (3) delovnih dni od dneva prejema obrazca za naročilo dodatne storitve oziroma posameznega dodatnega modula in prejema plačila za naročilo posameznega dodatnega modula, trgovcu omogočila koriščenje dodatnih storitev oziroma obsega funkcionalnosti, ki je del posameznega naročenega dodatnega modula.

Ponudba naročniškega razmerja, dodatnih modulov in obsega storitev, ki jih ponuja za trgovce družba, je vedno objavljena na spletni strani www.vrnipaket.si in teh pogojih uporabe za trgovce. Vse cene so v evrih in že vsebujejo davek na dodano vrednost, razen če je izrecno napisano drugače.

Zraven rednih cen storitev, si družba Pripelji Ideje, d.o.o. pridržuje pravico do akcijskih cen, ki veljajo za trgovce v času akcije in po pogojih posamezne akcijske kampanje.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. lahko za trgovca opravi tudi storitve (do)razvoja oziroma nadgradnje obstoječih funkcionalnosti, ki se lahko koristijo v okviru vsakokrat veljavne ponudbe naročniškega razmerja. Takšne storitve bo družba izvedla na podlagi prejetega povpraševanja trgovca, ki ga mora trgovec poslati na elektronski naslov info@vrnipaket.si. Na podlagi prejetega povpraševanja bo družba izdala pisno ponudbo, vključno s ceno storitev, opisom storitev oziroma del razvoja in predvidenim časom dela. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. je dolžna izvesti takšne storitve šele po prejemu plačila oziroma v skladu s pogoji v izdani ponudbi. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. ni dolžna sprejeti in izvesti storitev oziroma dela, ki ga je s poslanim povpraševanjem od družbe zahteval trgovec v skladu s tem odstavkom.

4 Obveznosti in dolžnosti trgovca

 • trgovec se mora prvo registrirati za možnost sklenitve naročniškega razmerja oziroma koriščenje osnovnih storitev, ki so del vsakokrat veljavne ponudbe naročniškega razmerja in teh pogojev uporabe za trgovce
 • sklenitev naročniškega razmerja je omogočena izključno v primeru registracije trgovca (pri tem mora trgovec na ustrezen način posredovati družbi vse zahtevane podatke) in plačila enkratnega stroška naročnine (cenik naročnine je objavljen na spletni strani www.vrnipaket.si)
 • trgovec mora imeti sklenjeno naročniško razmerje za možnost naročila posameznega dodatnega modula oziroma dodatnih storitev, ki so del ponudbe posameznega dodatnega modula, ki je objavljena na spletni strani www.vrnipaket.si in teh pogojih uporabe za trgovce
 • sprememba kateregakoli podatka podjetja trgovca ali drugega podatka, ki ga je trgovec navedel v postopku registracije (ali ga je trgovec navedel v postopku spremembe oziroma dopolnitve podatkov po registraciji trgovca), se mora nemudoma sporočiti družbi na način, kot je to opredeljeno v teh pogojih uporabe za trgovce
 • trgovec lahko prekliče sklenjeno naročniško razmerje izključno na način, kot je to opredeljeno v teh pogojih uporabe za trgovca
 • trgovec se strinja in zavezuje, da bo imel ves čas trajanja sklenjenega naročniškega razmerja na svoji spletni strani ali na drugem digitalnem kanalu oziroma na drug ustrezen način, kot to določa zakonodaja, objavljene in za potrošnika dostopne splošne pogoje poslovanja ali/in druge z zakonom zahtevane pogoje oziroma pravila, ki urejajo pravice in obveznosti v razmerju trgovca in potrošnika na področju vračila izdelkov trgovcu in odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, kot je to določeno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot)
 • trgovec se strinja in soglaša, da družba Pripelji Ideje, d.o.o. ni v nobenem primeru odgovorna, za pravilnost, kakovost ali/in učinkovitost izvajanja prevozne storitve iz strani izbranega partnerja kurirja, vključno z morebitnimi nepravilnostmi ali/in zamudami pri izvajanju prevozne storitve ali/in poškodbami ali/in izgubami pošiljke pri izvajanju prevozne storitve, niti ni družba odgovorna za kakršnekoli stroške, ki lahko nastanejo trgovcu zaradi uspešno oddanega naročila pošiljatelja preko spletne strani
 • trgovec se strinja in soglaša, da velja elektronsko sporočilo “Potrdilo o oddanem naročilu” ali/in drugo samostojno elektronsko sporočilo, ki ga prejme pošiljatelj za uspešno oddano naročilo preko spletne strani www.vrnipaket.si (in v sklopu katerega so navedeni podatki o izjavi potrošnika o odstopu od pogodbe pri izbranem trgovcu), kot verodostojno dokazno breme potrošnika za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe pri izbranem trgovcu, kot je uveljavljanje pravice potrošnika do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, določeno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot)
 • trgovec se strinja in soglaša, da družba Pripelji Ideje, d.o.o. ni v nobenem primeru odgovorna, za izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz uveljavljanja pravice potrošnika o odstopu od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, kot je to določeno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot)
 • trgovec se strinja in zavezuje, da bo ves čas trajanja sklenjenega naročniškega razmerja upošteval pogoje in druga določila, ki so opredeljena v teh pogojih uporabe za trgovce, sklenjenih pogodbah, ki so sestavni del teh pogojev uporabe za trgovce, kot tudi pogoje, ki so del vsakokrat veljavnih splošnih pogojev poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani www.vrnipaket.si
 • trgovec se strinja in zavezuje, da bo ves čas trajanja sklenjenega naročniškega razmerja upošteval pogoje in druga določila, ki so opredeljena v vsakokrat veljavnih splošnih pogojih poslovanja in drugih pravilnikih, ki veljajo pri enem izmed partnerjev kurirjev, ki je izvajalec prevozne storitve v sklopu katere se trgovcu vračajo izdelki oziroma pošiljka, ki je bila oblikovana iz strani pošiljatelja v sklopu oddanega naročila preko spletne strani www.vrnipaket.si
 • trgovec mora odpraviti kršitve pogodbenih določil ali/in kršitve teh pogojev uporabe za trgovce ali/in kršitve splošnih pogojev poslovanja, ki so dostopni na spletni strani www.vrnipaket.si takoj, ko se z njimi seznani, najkasneje pa v štirinajstih (14) dneh od zahteve družbe
 • trgovec odgovarja za vso škodo, ki nastane družbi zaradi njegove krivdne kršitve pogodbenih določil ali/in kršitve teh pogojev uporabe za trgovce ali/in kršitve splošnih pogojev poslovanja, ki so dostopni na spletni strani www.vrnipaket.si, kot tudi zaradi njegove krivdne kršitve zavezujočih zakonskih predpisov

5 Označitev reference

Trgovec se s sklenitvijo naročniškega razmerja strinja in soglaša, da družba Pripelji Ideje, d.o.o. lahko za čas trajanja veljavnosti naročniškega razmerja in z namenom objave referenc, na svoji spletni strani ali/in profilu na enem izmed družbenih omrežij (na primer v sklopu profila, ki ga upravlja družba na družbenem omrežju “Facebook” ali drugem omrežju) ali/in v drugih promocijskih oziroma marketinških kanalih in ostalem gradivu (na primer promocijskih letakih ali v sklopu marketinškega elektronskega sporočila), navede naziv podjetja trgovca ali/in ime spletne strani trgovca ali/in ime blagovne znamke trgovca, vključno z logotipom trgovca, ki je javno dostopen oziroma za katerega je družba od trgovca pridobila soglasje za uporabo.

Trgovec se strinja in soglaša, da družba za pravico do uporabe oziroma izdajo soglasja iz prejšnjega odstavka, ne rabi trgovcu plačati finančnega ali kakršnegakoli drugega nadomestila.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. se zavezuje, da ne bo posegala v avtorska dela (na primer logotip), ki jih lahko v skladu s tem členom prejme družba od trgovca, jih predelovala ali prirejala, prav tako se zavezuje, da ne bo prenašala pravic iz tega poglavja na tretje osebe.

Trgovec se zavezuje, da ima nad vsemi avtorskimi deli, ki jih lahko pridobi družba v skladu s tem poglavjem oziroma jih bo družbi priskrbel trgovec, ustrezne materialne avtorske pravice. Trgovec odgovarja za škodo, ki bi jo družba Pripelji Ideje, d.o.o. utrpela zaradi zahtevkov tretjih oseb, ki se nanašajo na takšna avtorska dela.

6 Veljavni pravni red in morebitne pritožbe

Vsa razmerja med družbo Pripelji Ideje, d.o.o. in trgovcem se presojajo po pravu Republike Slovenije. V kolikor kakšna določila v teh pogojih uporabe za trgovce niso ali niso več skladna z veljavno zakonodajo, se takšna določila, če je to mogoče po obsegu in vsebini prilagodijo veljavni zakonodaji, nikoli pa to ne pomeni neveljavnosti ostalih določil teh pogojev uporabe za trgovce.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. deluje, kot komisionar in ne kot izvajalec prevozne storitve, niti ne kot špediter. Izpolnitev obveznosti povezanih z izvedbo prevozne in drugih s prevozom povezanih storitev, je izključno odgovornost partnerjev kurirjev.

V kolikor želi trgovec v zvezi s storitvami, ki jih opravlja družba Pripelji Ideje, d.o.o. po teh pogojih uporabe za trgovce, podati pritožbo, mora trgovec za to začeti pritožbeni postopek. V vseh morebitnih sporih, ki nastanejo med družbo Pripelji Ideje, d.o.o. in trgovcem odloča pristojno sodišče v Mariboru, če ni z zakonodajo Republike Slovenije določena izključna krajevna pristojnost.

Trgovec mora za začetek pritožbenega postopka pisno obvestiti družbo Pripelji Ideje, d.o.o. Pisno obvestilo mora biti poslano na sedež družbe oziroma na naslov Pripelji Ideje, d.o.o., ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000, Maribor. Pisno obvestilo mora imeti sledečo vsebino:

 • natančna vsebina pritožbe
 • IN kopija pogodbe ali elektronskega sporočila, ki zajema bistvene sestavine pogodbe na katero se pritožba navezuje (priporoča se, da se doda tudi kopije vseh elektronskih sporočil iz katerih je razvidna komunikacija med družbo Pripelji Ideje, d.o.o. in trgovcem)

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. bo v primeru pravilno prejetega obvestila o pritožbi v skladu s temi pogoji uporabe za trgovce, pritožbo preučila in trgovcu v roku tridesetih (30) dni od prejema obvestila poslala odgovor na pritožbo.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. si pridržuje pravico, da brez kakršnegakoli razloga oziroma obrazložitve zavrne pritožbo trgovca, zaradi nepopolnih, napačnih ali kontradiktornih podatkov v pritožbi.

8 Intelektualna lastnina

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. je upravljalec in lastnik spletne strani www.vrnipaket.si ter s spletno stranjo povezanih domen, poddomen, podatkovne baze, informacijske tehnologije, izvorne kode ter druge tehnologije, kot tudi vse pripadajoče vsebine in v njej vsebovane intelektualne lastnine (vključno z avtorskim delom in pravicami, pravicami do podatkovne baze, obrazci, datotekami, blagovnimi znamkami, idr…), bodisi registrirane ali neregistrirane, razen, če je izrecno napisano, da je upravljavec ali/in lastnik s spletno stranjo povezanih storitev ali posamezne vsebine tretja oseba.

“Vrnipaket.si” je blagovna znamka družbe Pripelji Ideje, d.o.o. “Vrnipaket.si”, skupaj z grafikami, logotipi, modeli, ikonami, znamkami, slikami, skripto in imeni storitev, kot tudi v kombinaciji z drugimi avtorskimi deli in lastnino družbe Pripelji Ideje, d.o.o., predstavlja blagovno znamko ali skupek vseh pravic in upravičenj blagovne znamke.

Brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Pripelji Ideje, d.o.o. je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, dajanje na voljo javnosti in druge oblike javne priobčitve, predelava ali vsaka druga uporaba intelektualne lastnine družbe Pripelji Ideje, d.o.o., ne glede na obseg ali postopek uporabe.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli prenese ali dodeli intelektualno lastnino družbe tretji osebi, kot tudi pravice in obveznosti iz teh pogojev uporabe za trgovce.

9 Izjava o omejitvi odgovornosti

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. si prizadeva za točnost informacij in druge vsebine objavljene na spletni strani www.vrnipaket.si in z njo povezanih domenah in poddomenah, V teh primerih objavljeni podatki, informacije in druga vsebina so zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic za družbo, razen če je to določeno s samo zakonodajo. Objavljene fotografije in videi na spletni strani so lahko simbolični in ni nujno, da zagotavljajo identične lastnosti, kot so te na primer v postopku oddaje naročila preko spletne strani.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. in njeni zaposleni, vključno z drugimi pooblaščenimi osebami, ki so v razmerju z družbo, niso odgovorni za nobeno posredno, posledično, naključno ali sicer povzročeno škodo, izgubo dobička ali drugo materialno škodo, ki izhaja iz uporabe spletne strani ali drugih produktov in storitev v lasti družbe.

Spletna stran lahko vsebuje povezave do spletnih strani v lasti tretjih oseb, kot tudi spletnih strani v lasti naših pogodbenih partnerjev, takšne spletne strani družba ne upravlja, ne kontrolira, niti ne preverja njihove vsebine. V kolikor se sledi povezavam na takšne spletne strani je potrebno upoštevati, da pri uporabi spletnih strani tretjih oseb ali/in pogodbenih partnerjev veljajo ločeni oziroma njihovi splošni pogoji poslovanja, vključno s pravili o zasebnosti, za katera družba Pripelji Ideje, d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti in obveznosti. Družba ponuja te povezave le kot informativen koristen dodatek in ne odgovarja za nobeno povzročeno škodo, ki izhaja iz uporabe takšnih spletnih strani.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. ne zagotavlja, da bodo podatki, ki se lahko hranijo v okviru uporabe spletne strani, shranjeni trajno. Trgovec prevzema riziko in tveganje, da se lahko podatki, ki jih trgovec vnese oziroma navede pri uporabi spletne strani zlorabijo s strani tretjih oseb, še posebej, če se prenašajo med elektronsko napravo trgovca in informacijskim sistemom družbe v nezaščiteni obliki. Družba Pripelji ideje, d.o.o. zagotavlja ustrezno varnostno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovorna za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne varnostne opreme na strani trgovca ali neustreznega oziroma krivega ravnanja trgovca, ko se uporablja spletna stran. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. ne odgovarja za morebitne vdore v spletno stran, kot tudi ne v informacijski sistem družbe, ki je v lasti družbe Pripelji Ideje, d.o.o., prav tako ne za morebitne viruse in z njimi kakorkoli povezano škodo, ki bi lahko nastala trgovcu, ker bi se virusi preselili k trgovcu zaradi vdorov ali neustreznega oziroma krivega ravnanja trgovca.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. ne ponuja nobene garancije, da bodo storitve, ki se izvajajo v okviru uporabe spletne strani, kot tudi ostale storitve, ki jih družba izvaja v skladu s temi pogoji uporabe za trgovce, popolnoma ustrezale potrebam in zahtevam trgovca.

Družba Pripelji ideje, d.o.o. se bo po svojih najboljših močeh in s kar največjo skrbnostjo trudila zagotavljati nemoteno delovanje spletne strani www.vrnipaket.si in drugih produktov in storitev v lasti družbe Pripelji Ideje, d.o.o. Trgovec je na podlagi teh pogojev uporabe za trgovce seznanjen in sprejema dejstvo, da lahko prihaja zaradi višje sile (za višjo silo se štejejo dogodki, ki jih družba ni mogla predvideti in se jim oziroma njihovim posledicam ni bilo možno izogniti, to so na primer in ne izključno, naravne nesreče, vojne, izpad telekomunikacijskega omrežja, motnja v dobavi električne energije, idr.) ali zaradi tehničnih težav na strani delovanja spletne strani oziroma s spletno stranjo povezanega informacijskega sistema, do omejitev dostopnosti spletne strani.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. ni dolžna zagotavljati dostopnosti spletne strani, niti drugih produktov in storitev v lasti družbe, če prihaja do omejitev dostopnosti zaradi napak oziroma nedelovanja strežnikov, informacijske infrastrukture, programske opreme ali storitev pogodbenih partnerjev, od katerih je odvisno delovanje spletne strani in drugih produktov ter storitev, ki so v lasti družbe.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. lahko kadarkoli prekine delovanje spletne strani in omeji dostop do spletne strani, če je to potrebno zaradi izvajanja posodobitev oziroma vzdrževalnih del ali iz drugih tehničnih razlogov.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preneha ponujati spletno stran in z njo povezane storitve, kot tudi druge produkte in storitve, ki so v lasti družbe Pripelji Ideje, d.o.o. oziroma trajno ali začasno prekine dostop do spletne strani.

Podporni oddelek za trgovce

Trgovec se lahko vedno obrne s svojimi vprašanji, kritikami ali pohvalami na družbo Pripelji Ideje, d.o.o., in sicer s poslanim sporočilom na naslov elektronske pošte info@vrnipaket.si.

OBRAZCI IN PODPRTE VERZIJE LOGOTIPA

Obrazec za preklic naročniškega razmerja

logo pripeljisilogo pripeljisi